WRÓĆ


 

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
KOMPLEKSOWA OCHRONA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW "Warta-MiŚ"


Rozdział I : POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Rozdział II - UBEZPIECZENIE MIENIA
Rozdział III - JAK POWINNO BYĆ ZABEZPIECZONE MIENIE
Rozdział IV - GDY PRZEDSIĘBIORCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ - ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA
Rozdział V - UBEZPIECZENIE OKREŚLONYCH KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ
Rozdział VI - POSTANOWIENIA OGÓLNE
Rozdział VII - OFERTA SPECJALNA - "PACZKA "
Rozdział VIII- POSTANOWIENIA KOŃCOWE
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA
KOMPLEKSOWA OCHRONA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW "Warta-MiŚ"Rozdział I : POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Kto może się ubezpieczyć

§ 1
 1. Niniejsze Ogólne warunki ubezpieczenia, zwane dalej "OWU" adresowane są do przedsiębiorców, których roczny przychód z prowadzonej działalności nie przekracza równowartości 2 mln EURO, wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego wypełnienie wniosku o ubezpieczenie.
 2. Ubezpieczający (osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą) zawierający umowę w oparciu o niniejsze OWU nazywany jest dalej Przedsiębiorcą, natomiast Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA"S.A. nazywane jest Wartą .


Jak należy rozumieć wybrane określenia

§ 2

Wyjaśnienia niektórych pojęć użytych w OWU znajdują się w § 13 w Słowniczku pojęć.


Co oznacza ubezpieczenie w ramach OWU Warty

§ 3
 1. Ubezpieczenie oznacza zobowiązanie Warty do wypłaty odszkodowania za szkodę powstałą w razie zajścia zdarzenia objętego ubezpieczeniem, na warunkach określonych w niniejszych OWU i za zapłatą przez Przedsiębiorcę składki.
 2. Zdarzenie, o którym mowa w ust. 1 powinno mieć charakter nagły, nieprzewidziany i niezależny od woli Przedsiębiorcy. Szkoda powinna być bezpośrednim następstwem zdarzenia objętego ubezpieczeniem na podstawie niniejszych OWU.


O czym decyduje Przedsiębiorca

§4
 1. Przedsiębiorca zgodnie ze specyfiką prowadzonej działalności oraz w ramach propozycji przedstawionych przez Wartę wybiera :
  1) przedmiot ubezpieczenia, czyli co chce ubezpieczyć ,
  2) miejsce ubezpieczenia, czyli gdzie ma działać ubezpieczenie
  3) zakres ubezpieczenia, czyli przed skutkami jakich zdarzeń chce się chronić,
  4) sumę ubezpieczenia, czyli kwotę , na która chce się ubezpieczyć,
  5) okres ubezpieczenia, czyli czas w którym ma działać ubezpieczenie.
 2. Swój wybór Przedsiębiorca potwierdza wypełniając i podpisując wniosek o ubezpieczenie.
 3. Przy wyborze ubezpieczenia mienia w zakresie od ognia, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych, Przedsiębiorca uzyska możliwość wyboru innych opcji ubezpieczenia w ramach niniejszych OWU i preferencyjne warunki ubezpieczenia w innych zakresach .


Co Warta może ubezpieczyć - przedmiot ubezpieczenia

§ 5
 1. Przedmiotem ubezpieczenia może być:
  1) mienie :
  a) będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu, na podstawie tytułu prawnego,
  b) nie będące własnością Przedsiębiorcy i znajdujące się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego:
  • użytkowane przez Przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • przyjęte przez Przedsiębiorcę do sprzedaży lub w celu wykonania usługi.
  2) odpowiedzialność cywilna w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem,
  3) określone koszty ponoszone przez Przedsiębiorcę , w związku z zajściem zdarzenia objętego ubezpieczeniem.

Gdzie może działać ubezpieczenie- miejsce ubezpieczenia

§ 6
 1. Miejsce ubezpieczenia oznacza każde miejsce na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej wskazane we wniosku o ubezpieczenie , w którym Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą.
 2. Miejscem ubezpieczenia może być:
  1) każda lokalizacja , o określonym adresie wpisana do wniosku przez Przedsiębiorcę, w której wykonywana jest działalność gospodarcza lub znajduje się ubezpieczone mienie,
  2) każde miejsce na obszarze RP poza lokalizacją o określonym adresie , w którym ze względu na charakter prowadzonej działalności Przedsiębiorca świadczy usługi, z wyjątkiem usług transportowych na rzecz swoich klientów ( pod warunkiem ubezpieczenia działalności w lokalizacjach wpisanych do wniosku o ubezpieczenie),
  3) obszar RP, jeżeli ubezpieczenie dotyczy transportu mienia.

W jakim zakresie Warta ubezpiecza mienie

§ 7
 1. W zależności od miejsca , w którym Przedsiębiorca zamierza ubezpieczyć określony rodzaj mienia Warta proponuje odpowiedni zakres ubezpieczenia, zgodnie z zasadami podanymi poniżej.
 2. Warta może ubezpieczyć mienie Przedsiębiorcy od :
  1) ognia , powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych,
  2) kradzieży z włamaniem i rabunku,
  3) zdarzeń transportowych tj.: ognia, powodzi i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem podczas postoju środka transportu, rabunku, wypadku środka transportu, upadku przedmiotu na środek transportu.
 3. Ubezpieczając mienie od ognia, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych Przedsiębiorca uzyskuje dostęp do następujących opcji ubezpieczenia:
  a) stłuczenie i uszkodzenie - tylko w odniesieniu do szyb i innych przedmiotów ,
  b) dewastacja,
  c) błąd użytkownika i szkody elektryczne (tylko w odniesieniu do sprzętu elektronicznego),
  d) utrata danych oraz oprogramowania,
  e) zepsucie towarów wskutek rozmrożenia,
  f) katastrofa budowlana.
 4. Mienie poza lokalizacjami wpisanymi wraz z ich adresami do wniosku o ubezpieczenie tzn. w każdym miejscu na obszarze RP (zgodnie z § 6 ust.2 pkt.2) ubezpieczane jest w takim zakresie jak w lokalizacjach. Poza lokalizacjami ubezpieczenie nie obejmuje szyb i innych przedmiotów , nakładów inwestycyjnych, mienia prywatnego pracowników, stacjonarnego sprzętu elektronicznego, danych i oprogramowania oraz towarów od zepsucia wskutek rozmrożenia.
 5. Szczegółowe postanowienia dotyczące ubezpieczenia mienia zawarte zostały w Rozdziale II OWU.
 6. Poniższa tabela zawiera informacje jakie rodzaje mienia, w jakich miejscach i w jakim zakresie Warta może ubezpieczyć :
Tabela Nr 1. Zakres ubezpieczenia mienia
Rodzaj mienia Miejsce i zakres ubezpieczenia
Lokalizacje wraz z ich adresami wpisane do wniosku
Obszar RP w czasie transportu oraz załadunku i/lub rozładunku
Każde miejsce na obszarze RP, w którym Przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą lub użytkuje mienie
Zdarzenia
Budynki i budowle ˇ ogień, powódź, zalanie i inne zdarzenia losowe
ˇ dewastacja (opcja )
   
Maszyny, urządzenia, wyposażenie ˇ ogień, powódź, zalanie i inne zdarzenia losowe
ˇ kradzież z włamaniem i rabunek
ˇ dewastacja (opcja)
ˇ katastrofa budowlana (opcja)
Zdarzenia transportowe zakres ubezpieczenia jak w lokalizacjach wpisanych do wniosku
Stacjonarny sprzęt elektroniczny i oprogramowanie ˇ ogień, powódź, zalanie i inne zdarzenia losowe
ˇ kradzież z włamaniem i rabunek
ˇ dewastacja (opcja)
ˇ katastrofa budowlana (opcja)
ˇ błąd użytkownika, szkody elektryczne nie związane z wyładowaniami atmosferycznymi (opcja)
ˇ utrata danych oraz oprogramowania
Zdarzenia transportowe  
Przenośny sprzęt elektroniczny, ˇ ogień, powódź, zalanie i inne zdarzenia losowe
ˇ kradzież z włamaniem i rabunek
ˇ dewastacja (opcja)
ˇ katastrofa budowlana (opcja)
ˇ błąd użytkownika, szkody elektryczne nie związane z wyładowaniami atmosferycznymi (opcja)
Zdarzenia transportowe zakres ubezpieczenia jak w lokalizacjach pisanych do wniosku
Szyby i inne przedmioty ˇ stłuczenie i uszkodzenie (opcja)    
Rzeczowe składniki majątku obrotowego takie jak: surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, towary handlowe , produkty gotowe, opakowania oraz inne biorące udział w procesie produkcji ˇ ogień, powódź, zalanie i inne zdarzenia losowe
ˇ kradzież z włamaniem i rabunek
ˇ dewastacja (opcja)
ˇ katastrofa budowlana (opcja)
ˇ zepsucie towarów wskutek rozmrożenia (opcja)
Zdarzenia transportowe zakres ubezpieczenia jak w lokalizacjach wpisanych do wniosku z wyłączeniem zepsucia towarów wskutek rozmrożenia
Mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi ˇ ogień, powódź, zalanie i inne zdarzenia losowe
ˇ kradzież z włamaniem i rabunek
ˇ dewastacja (opcja)
ˇ katastrofa budowlana (opcja)
ˇ zepsucie towarów wskutek rozmrożenia (opcja)
Zdarzenia transportowe zakres ubezpieczenia jak w lokalizacjach wpisanych do wniosku z wyłączeniem zepsucia towarów wskutek rozmrożenia
Nakłady inwestycyjne ˇ ogień, powódź, zalanie i inne zdarzenia losowe
ˇ kradzież z włamaniem
ˇ dewastacja (opcja)
   
Mienie prywatne pracowników ˇ ogień, powódź, zalanie i inne zdarzenia losowe
ˇ kradzież z włamaniem
ˇ dewastacja (opcja)
ˇ katastrofa budowlana (opcja)
   
Wartości pieniężne ˇ ogień, powódź, zalanie i inne zdarzenia losowe ˇ kradzież z włamaniem ˇ rabunek (również w czasie transportu)    W jakim zakresie Warta ubezpiecza odpowiedzialność cywilną

§ 8
 1. Warta może ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną w zakresie:
  1) podstawowym ,
  2) rozszerzonym
  z tym, że ubezpieczenie w zakresie rozszerzonym może być zaoferowane przez Wartę tylko pod warunkiem zawarcia przez Przedsiębiorcę ubezpieczenia w zakresie podstawowym, zgodnie z Tabelą Nr 2.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej znajdują się w Rozdziale IV OWU.Tabela Nr 2. Zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia
podstawowy Rozszerzony
Odpowiedzialność cywilna (OC) OC deliktowa ˇ OC pracodawcy
ˇ OC najemcy
ˇ OC za produkt
ˇ OC kontraktowa
ˇ OC z tytułu zanieczyszczenia środowiska substancjami szkodliwymi
OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym  W jakim zakresie Warta ubezpiecza koszty

§ 9

 1. Warta może ubezpieczyć:
  1) dodatkowe koszty działalności, które Przedsiębiorca będzie musiał ponieść w celu kontynuowania działalności gospodarczej w przypadku powstania szkody w mieniu,
  2) koszty wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ubezpieczenia kosztów znajdują się w Rozdziale V OWU.Suma ubezpieczenia

§ 10
 1. Suma ubezpieczenia jest to wyrażona w złotych kwota wskazana przez Przedsiębiorcę przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności Warty.
 2. Sumę ubezpieczenia wskazuje Przedsiębiorca odrębnie dla poszczególnych grup mienia, odpowiedzialności cywilnej i kosztów, w zależności od miejsca i zakresu ubezpieczenia.
 3. Wypłata odszkodowania powoduje każdorazowo zmniejszenie sumy ubezpieczenia ustalonej w umowie ubezpieczenia o kwotę wypłaconego odszkodowania.
 4. Przedsiębiorca może uzupełnić sumę ubezpieczenia do pierwotnej wysokości po opłaceniu dodatkowej składki.
 5. Zasady ustalania sumy ubezpieczenia określone są w Rozdziałach II, IV i V OWU.
 6. W ramach sumy ubezpieczenia Warta pokrywa bez opłacania dodatkowej składki - koszty zabezpieczenia zagrożonego mienia przed szkodą, koszty poniesione w celu zmniejszenia rozmiarów szkody, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie ( do 10% wartości szkody).


Okres ubezpieczenia

§ 11
 1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na czas podany w polisie lub innym dokumencie ubezpieczenia, jako okres ubezpieczenia.
 2. Ubezpieczenie zawiera się na okres roczny, przy czym dopuszcza się możliwość ubezpieczenia na okres krótszy .


Jakiego typu szkody nie są objęte ubezpieczeniem

§ 12
 1. Niezależnie od przedmiotu, miejsca i zakresu ubezpieczenia Warta nie ponosi odpowiedzialności za szkody :
  1) powstałe wskutek działań wojennych, stanu wyjątkowego, strajków, rozruchów, rewolucji, zamieszek społecznych, wojny domowej, sabotażu i aktów terrorystycznych,
  2) wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Przedsiębiorcy, jego pracowników, osób, z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym lub które działają na jego zlecenie ,z jego upoważnienia lub w jego imieniu albo za które ponosi odpowiedzialność,
  3) spowodowane skażeniem radioaktywnym lub zanieczyszczeniem odpadami przemysłowymi,
  4) w mieniu zajętym przez uprawnione organy władzy państwowej i samorządowej ,
  5) górnicze w rozumieniu prawa górniczego.
 2. W odniesieniu do poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia, miejsc i zakresów ubezpieczenia postanowienia odnoszące się do dodatkowych wyłączeń odpowiedzialności Warty znajdują się w kolejnych Rozdziałach OWU.


SŁOWNICZEK POJĘĆ

§ 13
 1. Błąd użytkownika -wadliwe użytkowanie sprzętu elektronicznego tj. niezgodnie z jego przeznaczeniem i/lub zaleceniami producenta.
 2. Dewastacja -zdarzenie polegające na rozmyślnym zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia przez osoby trzecie.
 3. Franszyza redukcyjna - określona w umowie kwota pomniejszająca każdorazowo wysokość wyliczonego odszkodowania. Jeżeli wysokość należnego odszkodowania nie przekracza wysokości ustalonej franszyzy redukcyjnej Warta nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania.
 4. Inne zdarzenia losowe - uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, lawina, grad, trzęsienie ziemi, naturalne ruchy ziemi nie spowodowane działalnością człowieka, dym, bezpośrednie działanie ciężaru śniegu, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy.
 5. Katastrofa budowlana -zdarzenie polegające na niezamierzonym, nagłym zniszczeniu obiektu budowlanego lub części jego konstrukcji. Nie jest katastrofą budowlaną uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt, nadającego się do naprawy lub wymiany, jak również uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami lub awaria instalacji.
 6. Koszt odtworzenia danych - koszt wprowadzenia danych z kopii zapasowych lub koszty ręcznego wprowadzenia danych z dokumentów źródłowych.
 7. Kradzież z włamaniem - zdarzenie polegające na dokonanym lub usiłowanym:
  1) w odniesieniu do mienia w lokalu:
  a) zaborze mienia z zamkniętego lokalu, po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi zainstalowanych zabezpieczeń lub po otworzeniu zabezpieczeń podrobionym kluczem lub oryginalnym kluczem lub kartą magnetyczną, które sprawca zdobył w drodze kradzieży z włamaniem do innego lokalu lub w drodze rabunku,
  b) zaborze mienia z lokalu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem, o ile pozostawił tam ślady, które mogą być użyte jako dowód w postępowaniu wyjaśniającym
  2) w odniesieniu do mienia w transporcie:
  a) zaborze mienia po usunięciu przeszkody materialnej będącej częścią konstrukcji lub specjalnym zamknięciem środka transportu utrudniającym dostęp do jego wnętrza lub przewożonego na nim mienia, albo zaborze mienia ze środka transportu, w którym sprawca ukrył się przed jego zamknięciem,
  b) zaborze mienia, o którym mowa w pkt. a) z jednoczesnym dokonaniem zaboru środka transportu.
 8. Lokal- wyodrębnione w budynku pomieszczenie lub pomieszczenia użytkowane wyłącznie przez Przedsiębiorcę.
 9. Lokalizacja- miejsce o określonym adresie wpisanym do wniosku, w którym wykonywana jest działalność gospodarcza lub znajduje się ubezpieczone mienie.
 10. Mienie prywatne pracowników Przedsiębiorcy - odzież, obuwie, rowery, motorowery, wózki inwalidzkie, przedmioty osobistego użytku, aparaty fotograficzne, kalkulatory, narzędzia niezbędne do wykonywania pracy.
 11. Nakłady inwestycyjne -udokumentowane koszty poniesione przez Przedsiębiorcę na remonty kapitalne, adaptacyjne oraz wykończenie wnętrz pomieszczeń nie będących jego własnością , a zajmowanych przez Przedsiębiorcę w ramach ważnej umowy najmu, dzierżawy lub innego tytułu prawnego.
 12. Nieszczęśliwy wypadek - nagłe zdarzenie powodujące uszkodzenia ciała albo śmierć.
 13. Osoba trzecia - każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, z wyłączeniem Przedsiębiorcy, jego pracowników i osób bliskich Przedsiębiorcy (tj. współmałżonka, konkubenta , konkubiny, rodzeństwa, rodziców, dziadków, dzieci, wnuków, ojczyma, macochy, pasierbów, teściów, zięciów, synowych, przysposobionych, przysposabiających, osób przyjętych na wychowanie) lub za które ponosi on odpowiedzialność.
 14. Produkt - rzecz ruchoma przeznaczona do użytku konsumentów lub nadająca się do takiego użytku.
 15. Rabunek (rozbój)-zdarzenie polegające na dokonanym lub usiłowanym :
  1) zaborze mienia z zastosowaniem przez sprawcę przemocy lub groźby jej natychmiastowego użycia w stosunku do Przedsiębiorcy lub osób działających na jego zlecenie , z jego upoważnienia bądź w jego imieniu, lub za które ponosi odpowiedzialność,
  2) zaborze mienia przy zastosowaniu przemocy lub groźby i doprowadzenie do lokalu lub schowka, objętego ubezpieczeniem, osoby posiadającej klucze i zmuszeniu jej do ich otworzenia lub otworzenia ich kluczami zrabowanymi przez sprawcę rabunku.
 16. Szkoda osobowa - szkoda będąca następstwem zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia powodującego śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia.
 17. Szkoda rzeczowa - szkoda będąca następstwem zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia polegająca na utracie lub ubytku lub uszkodzeniu mienia.
 18. Szkody elektryczne- uszkodzenie sprzętu elektronicznego wskutek zwarć, przepięć itp. nie związanych z wyładowaniami atmosferycznymi.
 19. Utrata danych oraz oprogramowania- szkoda powstała w oprogramowaniu i danych wskutek szkody w stacjonarnym sprzęcie elektronicznym będącej następstwem wymienionych zdarzeń: ognia, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, katastrofy budowlanej, szkód elektrycznych.
 20. Wartości pieniężne- gotówka, czeki wystawione przez innych przedsiębiorców, akcje , obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu oraz złoto, srebro, platyna, kamienie szlachetne i półszlachetne oraz wyroby z nich wykonane.
 21. Zepsucie towarów wskutek rozmrożenia- utrata właściwości handlowych przez towary handlowe wskutek rozmrożenia uniemożliwiająca ich sprzedaż w obrocie handlowym.


Interpretacja

§ 14

Nagłówki i tytuły użyte w OWU mają charakter informacyjny ułatwiający posługiwanie się OWU i nie mają wpływu na ich interpretację.


Rozdział II - UBEZPIECZENIE MIENIA


Za co Warta odpowiada

§ 15
 1. W ramach zawartego ubezpieczenia mienia Warta odpowiada za szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia wskutek jednego lub kilku zdarzeń objętych ubezpieczeniem na zasadach określonych w umowie.
 2. Warta odpowiada za szkody w tych rodzajach mienia, które zostały zgłoszone przez Przedsiębiorcę do ubezpieczenia we wniosku o ubezpieczenie.


Jakiego mienia Warta nie ubezpiecza

§ 16

Na podstawie niniejszych OWU Warta nie ubezpiecza :
 1. akt, dokumentów, rękopisów, kart kredytowych i płatniczych,
 2. wzorów i prototypów,
 3. upraw na pniu, drzew i krzewów,
 4. przeterminowanych rzeczowych składników majątku obrotowego ,
 5. mienia przeznaczonego na złom,
 6. budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki.

Istotne postanowienia dotyczące ubezpieczenia mienia w lokalizacji wskazanej we wniosku o ubezpieczenie

§ 17


ogień, powódź, zalanie i inne zdarzenia losowe

Warta nie odpowiada za szkody:
 1. spowodowane wybuchami wywołanymi w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych, wybuchami w silnikach spalinowych w związku z ich naturalnym działaniem lub spowodowane normalnym ciśnieniem zawartych w nich gazów,
 2. powstałe w mieniu, które niezgodnie ze swoim przeznaczeniem lub warunkami przechowywania znajdowało się na wolnym powietrzu,
 3. powstałe wskutek zalania mienia przechowywanego bezpośrednio na podłodze lub podeście niższym niż 10 cm, za wyjątkiem zalania z góry,
 4. powstałe wskutek zalania mienia przez deszcz nawalny, jeżeli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku, którego konserwacja należała do obowiązków Przedsiębiorcy, bądź z powodu nie zabezpieczenia otworów (okien, świetlików itp.).


§ 18


kradzież z włamaniem i rabunek
 1. Warta ubezpiecza wartości pieniężne od rabunku w czasie ich przenoszenia lub przewożenia .
 2. Transporty wartości pieniężnych powinny być wykonywane samochodem . Dopuszcza się możliwość wykonywania transportu pieszo, tylko wówczas, gdy ze względu na odległość użycie samochodu jest nieuzasadnione, a sposób przenoszenia daje gwarancję bezpieczeństwa.
 3. Przy ubezpieczeniu wartości pieniężnych od rabunku w czasie transportu Warta odpowiada również za szkody w wartościach pieniężnych powstałe w związku z następującymi wydarzeniami, które uniemożliwiły osobie wykonującej transport ochronę powierzonego mienia :
  1) nagła śmierć lub rozstrój zdrowia osoby wykonującej transport,
  2) ciężkie uszkodzenie ciała tej osoby wywołane nieszczęśliwym wypadkiem,
  3) w wyniku zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu wskutek wypadku środka transportu, pożaru lub wybuchu.
 4. Ubezpieczenie nie obejmuje: żywego inwentarza, pojazdów mechanicznych, o ile nie zostały ubezpieczone jako rzeczowe składniki majątku obrotowego lub mienie przyjęte przez Przedsiębiorcę do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, mienia znajdującego się w gablotach poza ubezpieczonym lokalem, przedmiotów podlegających obowiązkowi zgłoszenia do odprawy celnej, dla których Przedsiębiorca nie przedstawi dowodu na dokonanie takiej odprawy.
 5. Warta nie odpowiada za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem bez wejścia sprawcy do ubezpieczonego pomieszczenia( tzw. kradzież z wystawy) w odniesieniu do złota, srebra, platyny, kamieni szlachetnych i wyrobów z nich wykonanych, natomiast w odniesieniu do pozostałych rodzajów mienia odpowiedzialność Warty ograniczona jest do 10% sumy ubezpieczenia .
 6. Odpowiedzialność Warty za szkody w wartościach pieniężnych powstałe wskutek rabunku w transporcie oraz wskutek zdarzeń wymienionych w ust.3 pkt. 1-3 ograniczona jest do kwoty 100.000 zł na jedno zdarzenie.
 7. Sposób wykonywania transportów wartości pieniężnych ma wpływ na wysokość odpowiedzialności Warty w przypadku szkody , i tak :
  1) w przypadku transportu wykonywanego bez konwojenta - odpowiedzialność Warty ograniczona jest do 50.000 złotych,
  2) w przypadku transportu wykonywanego z jednym pracownikiem ochrony, który może być nieuzbrojony - odpowiedzialność Warty ograniczona jest do 100.000 złotych
 8. Odpowiedzialność Warty za szkody w wartościach pieniężnych w schowkach powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem zależy od tego czy są one przechowywane w schowkach o określonej czy też nieokreślonej klasie odporności na włamanie.
 9. Odpowiedzialność Warty za wartości pieniężne w schowkach o określonej klasie odporności (klasa I lub wyższa) ograniczona jest do 100.000 złotych.
 10. Odpowiedzialność Warty za wartości pieniężne w schowkach o nieokreślonej klasie odporności ograniczona jest do 50.000 złotych.
 11. Warta odpowiada również w granicach sumy ubezpieczenia za zniszczenie ścian, stropów, dachów, zamków, drzwi i okien, schowków do przechowywania wartości pieniężnych oraz systemów alarmowych powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku.


§ 19dewastacja

Ubezpieczenie nie obejmuje szkód w mieniu polegających na uszkodzeniu w wyniku pomalowania (graffiti itp.).


§ 20stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów
 1. Ubezpieczeniem mogą być objęte zamontowane lub zainstalowane na stałe nieuszkodzone szyby i inne przedmioty takie jak :szyby okienne i drzwiowe, oszklenie ścian i dachów, płyty szklane stanowiące składową część mebli, gablot reklamowych , kontuarów, przegrody ścienne, osłony kontuarów, boksów, kabin, lustra zamontowane na stale, szyldy, transparenty, rurki neonowe, witraże , wykładziny szklane i kamienne ,tablice reklamowe usytuowane przy trasach komunikacyjnych, do wysokości sumy ubezpieczenia.
 2. W ramach sumy ubezpieczenia Warta pokrywa również uzasadnione poniesione koszty ustawienia i rozebrania rusztowań oraz wykonania znaków reklamowych i informacyjnych do wysokości 20% sumy ubezpieczenia.
 3. Ubezpieczenie nie obejmuje : szkła artystycznego, szyb w szklarniach i inspektach, wartości artystycznej witraży.
 4. Warta nie odpowiada również za szkody powstałe w wyniku zadrapania, porysowania, poplamienia, zmiany barwy, odpryśnięciu kawałków powierzchni, złego montażu i demontażu niewłaściwej technologii wykonawstwa oraz w czasie prac remontowych .


§ 21zepsucie towarów wskutek rozmrożenia
 1. Ubezpieczenie może obejmować towary handlowe przechowywane w urządzeniach chłodniczych w temperaturze co najmniej minus 18 stopni Celsjusza.
 2. W ramach ubezpieczenia Warta odpowiada za szkody polegające na zepsuciu towarów wskutek rozmrożenia będącego następstwem:
  1) przerwy w dostawie przez zakład energetyczny prądu elektrycznego trwającej ponad 2 godziny,
  2) uszkodzenia urządzeń chłodniczych w wyniku uderzenia pioruna.
 3. W ramach ubezpieczenia towarów od zepsucia wskutek rozmrożenia Warta nie odpowiada za szkody powstałe wskutek niewłaściwego przechowywania towarów oraz uszkodzenia mechanicznego opakowań.


§ 22błąd użytkownika, szkody elektryczne
 1. Ubezpieczenie obejmuje :
  1) stacjonarny sprzęt elektroniczny nie starszy niż 5-cio letni: elektronika biurowa, kasy fiskalne, sprzęt medyczny,
  2) przenośny sprzęt elektroniczny nie starszy niż 5-cio letni: geodezyjny, medyczny, komputery przenośne oraz telefony komórkowe
 2. Warta nie odpowiada za szkody:
  1) będące bezpośrednimi następstwami ciągłej eksploatacji, a w szczególności normalnego zużycia,
  2) którymi są defekty estetyczne takie jak: zadrapania na powierzchniach malowanych, polerowanych lub emaliowanych, o ile nie powstały one wskutek zdarzenia powodującego uszkodzenie sprzętu elektronicznego,


§ 23utrata danych oraz oprogramowania
 1. W ramach ubezpieczenia Warta odpowiada za szkody polegające na utracie danych na wymiennych nośnikach danych typu dyskietki, taśmy magnetyczne, dyski do odczytu optycznego oraz oprogramowania wskutek szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem w zakresie wnioskowanym przez Przedsiębiorcę.
 2. Ubezpieczenie nie obejmuje:
  1) utraty danych spowodowanych błędnym oprogramowaniem-dotyczy danych,
  2) utraty danych spowodowanych błędem użytkownika- dotyczy danych i oprogramowania,
  3) utraty danych wskutek przerwy w dostawie energii elektrycznej, jeżeli zostały one zapisane w jednostce centralnej urządzenia zaprogramowanego w taki sposób , że w przypadku zaniku zasilania w energię elektryczną dane ulegają utracie-dotyczy danych i oprogramowania.

§ 24katastrofa budowlana

W ramach ubezpieczenia Warta odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu (z wyłączeniem szkód w budynkach i budowlach) powstałe wskutek katastrofy budowlanej, nie więcej niż do 100.000 złotych.

Istotne postanowienia dotyczące ubezpieczenia mienia na obszarze RP w czasie transportu oraz załadunku i/lub rozładunku


§ 25zdarzenia transportowe
 1. Ubezpieczenie rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia załadunku i przewozu mienia w miejscu nadania, a kończy się z chwilą zakończenia przewozu i wyładunku mienia w miejscu przeznaczenia, z zastrzeżeniem że załadunek i / lub wyładunek mają miejsce bezpośrednio przed rozpoczęciem i / lub po zakończeniu przewozu.
 2. Mienie ubezpieczone jest od kradzieży z włamaniem podczas niezbędnego postoju środka transportu związanego z przewozem tego mienia w ramach wykonywanej działalności gospodarczej:
  1) w miejscu strzeżonym tj. na terenie trwale ogrodzonym, zamkniętym, dozorowanym i oświetlonym,
  2) poza miejscem strzeżonym, z tym że odpowiedzialność Warty ograniczona jest do wysokości 50% sumy ubezpieczenia.
 3. Ubezpieczenie nie obejmuje wartości pieniężnych, dzieł sztuki, banderol akcyzy, świadectw udziałowych, kart telefonicznych, żetonów, biletów komunikacyjnych, losów loteryjnych, informacji zapisanych na nośnikach danych, mienia przeznaczonego do sprzedaży w ramach handlu obwoźnego, mienia uszkodzonego i zdekompletowanego lub mienia przewożonego zarobkowo przez Przedsiębiorcę.
 4. Warta nie odpowiada również za szkody powstałe wskutek wypadku środka transportu stanowiącego własność lub znajdującego się w prawnym posiadaniu Przedsiębiorcy lub osób za które ponosi odpowiedzialność , spowodowanego złym stanem technicznym tego środka lub użyciem przez kierowcę alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających. Ubezpieczeniem nie są również objęte szkody spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu, nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, szkody powstałe w wyniku przekroczenia dopuszczalnej ładowności, niewłaściwego załadowania, umocowania i rozmieszczenia mienia na / lub w środku transportu przez Przedsiębiorcę lub jego pracowników.
 5. Ponadto Warta nie odpowiada za ubytek miary, wagi lub objętości - w granicach obowiązujących norm ubytku naturalnego, ustalonych zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przyjętymi zwyczajami oraz za szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego mienia lub jego wad, bądź jego naturalnych właściwości.


Istotne postanowienia dotyczące ubezpieczenia mienia w każdym miejscu na obszarze RP w którym jest ono użytkowane
§ 26
 1. Mienie zgłoszone do ubezpieczenia w lokalizacjach wpisanych do wniosku o ubezpieczenie może zostać objęte ubezpieczeniem w każdym miejscu na obszarze RP.
 2. Warta ponosi odpowiedzialność za szkody tylko wtedy, gdy mienie to zabezpieczone jest zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale III.


Jak określić sumę ubezpieczenia mienia w lokalizacjach wpisanych do wniosku i w każdym miejscu na obszarze RP

§ 27
 1. Sposób ustalenia sumy ubezpieczenia przedstawiony jest w Tabeli Nr 3 .
 2. Dla niektórych rodzajów mienia sumę ubezpieczenia podaje Przedsiębiorca zgodnie z zasadami w Tabeli Nr 3 poniżej.
 3. Dla niektórych rodzajów mienia i miejsc ubezpieczenia suma ubezpieczenia określona jest przez Wartę kwotowo z możliwością wyboru przez Przedsiębiorcę zgodnie z Tabelą Nr 3 poniżej.


  Grupy mienia
 4. Dla potrzeb niniejszych OWU wszystkie rodzaje mienia wymienione w Tabeli Nr 1 w Rozdziale I jako możliwe do ubezpieczenia grupuje się następująco:
  1) do grupy I zalicza się : budynki i budowle, maszyny, urządzenia, wyposażenie ujęte w ewidencji środków trwałych, stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny,
  2) do grupy II zalicza się: rzeczowe składniki majątku obrotowego , mienie przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, wyposażenie nie ujęte w ewidencji środków trwałych, nakłady inwestycyjne, mienie prywatne pracowników,
  3) do grupy III zalicza się wartości pieniężne.


  Mienie grupy I ubezpieczane od ognia, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych

  Sumę ubezpieczenia mienia z grupy I przy ubezpieczeniu od ognia, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych ustala się następująco :
  1) Przedsiębiorca ma możliwość wyboru sposobu ustalenia sumy ubezpieczenia.
  2) Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać jednej z trzech wartości:
  a) wartości odtworzeniowej tj. kosztowi odtworzenia, co oznacza :
  • w przypadku budynków i budowli - kosztowi odbudowy z zachowaniem dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów wraz z nakładami na roboty wykończeniowe
  • w przypadku pozostałych rodzajów mienia- kosztowi naprawy lub cenie nabycia przedmiotu tego samego rodzaju, typu, modelu i o tych samych lub zbliżonych parametrach z uwzględnieniem kosztu montażu,
  b) wartości rzeczywistej tj. kosztowi odtworzenia (jak przy wartości odtworzeniowej ) pomniejszonemu o stopień zużycia technicznego,
  c) wartości księgowej brutto - tj. księgowej wartości początkowej środków trwałych, z uwzględnieniem obowiązujących przeszacowań ( w odniesieniu do sprzętu elektronicznego nie ujętego w ewidencji środków trwałych wartość mienia w cenie nabycia).
  3) Jeżeli suma ubezpieczenia zadeklarowana przez Przedsiębiorcę będzie niższa od wartości mienia, która powinna być zgłoszona do ubezpieczenia na początku okresu ubezpieczenia , wówczas wysokość ustalonego odszkodowania zostanie pomniejszona w takim stosunku, w jakim suma ubezpieczenia pozostaje do wartości mienia , która powinna być zgłoszona. . W przypadku ubezpieczenia w wartości odtworzeniowej zasada ta będzie miała zastosowanie tylko wówczas, gdy różnica pomiędzy wartością mienia a sumą ubezpieczenia przekroczy 20%. Jeżeli Przedsiębiorca w trakcie trwania umowy ubezpieczenia podwyższy wartość ubezpieczanego mienia poprzez dokonanie zmian technicznych lub zakup nowego mienia obowiązany jest do zgłoszenia nowej sumy ubezpieczenia, która będzie obowiązywała od dnia następnego po jej zgłoszeniu i po opłaceniu dodatkowej składki.


  Mienie grupy I ubezpieczane od pozostałych ryzyk, grupy II i grupy III

 5. Sumę ubezpieczenia mienia grupy I w pozostałym zakresie ubezpieczenia oraz mienia grupy II i III ustala Przedsiębiorca w kwocie odpowiadającej wysokości przewidywanych strat. Przy określeniu łącznej wysokości przewidywanych strat Przedsiębiorca powinien uwzględnić wartość poszczególnych rodzajów mienia, które mogą ulec utracie lub uszkodzeniu.
 6. W przypadku powstania szkody, wartość poszczególnych rodzajów mienia, przyjętego do ubezpieczenia, będzie stanowiła podstawę do ustalenia wysokości szkody. I tak , w odniesieniu do niżej wymienionych rodzajów mienia przyjmuje się za ich wartość:
  1) w rzeczowych składnikach majątku obrotowego- cenę nabycia lub koszt wytworzenia,
  2) w gotówce - wartość nominalną, w czekach- kwotę wykazaną na czeku, w akcjach- wartość księgową przypadająca na jedną akcję na dzień sporządzania bilansu za okres obrachunkowy poprzedzający powstanie szkody, w obligacjach - wartość nominalną, z uwzględnieniem należnego oprocentowania obliczanego na dzień szkody,
  3) w złocie, srebrze, platynie, kamieniach, szlachetnych półszlachetnych i wyrobach z nich wykonanych - wartość rynkową,
  4) w mieniu przyjętym do sprzedaży- wartość podaną w dowodzie przyjęcia (bez prowizji) nie więcej niż wartość rynkową,
  5) w mieniu przyjętym w celu wykonania usługi - wartość określoną w dowodzie przyjęcia powiększoną o udokumentowane poniesione koszty naprawy lub przetworzenia nie więcej niż wartość rynkową,
  6) w mieniu prywatnym pracowników - 70% wartości mienia wg cen nabycia z daty ustalenia odszkodowania,
  7) w wyposażeniu nie ujętym w ewidencji - wartość środka nowego po potrąceniu faktycznego zużycia,
  8) w nakładach inwestycyjnych- koszt odbudowy przy uwzględnieniu dotychczasowych wymiarów, konstrukcji, materiałów i wyposażenia.
 7. Odszkodowanie za szkody w zniszczonych ścianach, stropach, drzwiach, oknach, systemach alarmowych wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku ustala się w wysokości kosztów naprawy uszkodzeń. Jeżeli naprawa uszkodzonego elementu (schowka, zamka itp.) nie jest możliwa lub koszt naprawy przewyższa koszt nabycia nowego elementu tego samego rodzaju lub typu odszkodowanie ustala się w wysokości kosztów nabycia nowego elementu tego samego rodzaju lub typu z uwzględnieniem kosztów montażu.


Jak określić sumę ubezpieczenia mienia w czasie transportu


§ 28


Przedsiębiorca wybiera sumę ubezpieczenia spośród sum oferowanych przez Wartę dla tego typu ubezpieczenia, biorąc pod uwagę specyfikę prowadzonej działalności oraz uwzględniając stopień ryzyka z nią się wiążącego. (Tabela Nr 3).

Tabela Nr 3. Sposób ustalania sum ubezpieczenia mienia


Mienie grupy III -wartości pieniężne w lokalizacjach wpisanych do wniosku o ubezpieczenie Ogień, powódź, zalanie i inne zdarzenia losowe, kradzież z włamaniem, rabunek w lokalu (oraz w czasie transportu)
Łączna suma ubezpieczenia odpowiadająca wysokości przewidywanych strat w okresie ubezpieczenia
Mienie prywatne pracowników w lokalizacjach wskazanych we wniosku o ubezpieczenie :
suma ubezpieczenia 1.000 PLN na jednego pracownika

Utrata danych i oprogramowania : 2.000 PLN, o ile cena oprogramowania nie została uwzględniona w cenie nabycia sprzętu elektronicznego


W jaki sposób Warta wylicza wysokość odszkodowania

§ 29


1. Za wysokość szkody powstałej w mieniu przyjmuje się koszty jej naprawienia, wyliczone wg tych samych zasad, na jakich została ustalona suma ubezpieczenia zgodnie z § 27.
2. Za koszty odbudowy budynków i budowli o których mowa w § 27 ust.5 pkt.) 2a, 2b przyjmuje się koszty robót budowlano-instalacyjnych ( łącznie z kosztami dokumentacji projektowej) ustalane wg powszechnie obowiązujących zasad kalkulacji cen dla robót budowlanych i wg średnich cen rynkowych na usługi i materiały stosowanych na danym terenie, potwierdzone fakturami wykonawcy lub kosztorysem.
3. Za wysokość szkody powstałej w ramach utraty oprogramowania i danych przyjmuje się :
1) koszt ponownego zainstalowania oprogramowania,
2) koszt odtworzenia danych zarchiwizowanych na nośnikach zewnętrznych,
3) koszt odtworzenia danych niezarchiwizowanych w zadeklarowanym przez Przedsiębiorcę we wniosku o ubezpieczenie odstępie czasu, z powodu szkody w ubezpieczonym mieniu.
4. Wysokość wypłaconego odszkodowania będzie odpowiadać wysokości udokumentowanej szkody w mieniu skorygowanej następująco:
1) od ustalonej wysokości szkody potrąca się wartość mienia, które nadaje się jeszcze do dalszego użytku, sprzedaży, przeróbki lub odbudowy,
2) do wysokości szkody dolicza się poniesione w granicach sumy ubezpieczenia koszty zabezpieczenia zagrożonego mienia przed szkodą, koszty związane z ratowaniem dotkniętego szkodą mienia oraz koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, o których mowa w § 54 ust.1 pkt.2),3),4),
3) jeżeli w ubezpieczeniu od ognia, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych suma ubezpieczenia zadeklarowana przez Przedsiębiorcę będzie niższa od wartości mienia odszkodowanie pomniejsza się w takim stosunku w jakim suma ubezpieczenia pozostawała do wartości mienia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia lub dniu zgłoszenia nowej sumy ubezpieczenia,
4) odszkodowanie pomniejsza się o procent udzielonej zniżki za zabezpieczenia, jeżeli zabezpieczenia te nie zadziałały w momencie powstania szkody ze względu na niewłaściwą ich eksploatację i/lub konserwację
5) od tak wyliczonej kwoty potrąca się wysokość franszyzy redukcyjnej, o ile nie została ona wykupiona przez Przedsiębiorcę za dodatkową składką :

równowartość w złotych według średniego kursu NBP z dnia powstania szkody 100 EURO w szkodach powstałych w wyniku ognia , powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, dewastacji, błędu operatora , szkodach elektrycznych, katastrofy budowlanej, zdarzeniach transportowych, 10 EURO w szkodach powstałych w wyniku zepsucia towarów wskutek rozmrożenia oraz stłuczenia i uszkodzenia szyb i innych przedmiotów.Rozdział III - JAK POWINNO BYĆ ZABEZPIECZONE MIENIE

Sposób zabezpieczenia warunkujący przyjęcie przez Wartę mienia do ubezpieczenia

§ 30
 1. Warunkiem przyjęcia przez Wartę mienia do ubezpieczenia jest posiadanie zabezpieczeń spełniających minimalne kryteria zabezpieczeń wymaganych przez Wartę..
 2. Uważa się, że minimalne kryteria zabezpieczeń zostały spełnione jeżeli :

  zabezpieczenie mienia przed pożarem

 3. Budynek/lokal jest wyposażony w gaśnice, agregaty gaśnicze zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Na kontrolkach (etykietach ) sprzętu gaśniczego znajduje się potwierdzenie jego konserwacji przeprowadzanej co najmniej raz w roku.

  zabezpieczenie mienia przez kradzieżą z włamaniem i rabunkiem

 5. Drzwi zewnętrzne do budynku lub lokalu są zamykane na:
  1) minimum dwa zamki lub kłódki wielozastawkowe (tzn. takie, w których klucz posiada w łopatce więcej niż jedno żłobienie prostopadłe do trzonu) umieszczone na oddzielnych skoblach lub
  2) zamek wielopunktowego ryglowania albo elektroniczny - otwierany kartą magnetyczną lub
  3) zamek lub kłódkę , o których mowa w pkt 1) wraz z ustanowieniem stałego dozoru lub zainstalowaniem alarmu. Za stały dozór rozumie się strzeżenie wyłącznie ubezpieczonego budynku lub lokalu poza godzinami pracy.
 6. W drzwiach dwuskrzydłowych jedno skrzydło jest unieruchomione przy pomocy zasuwy u góry i u dołu od wewnętrznej strony lokalu, a w przypadku drzwi oszklonych nie zastosowano zamków-zasuw, które można otworzyć bez klucza przez wybity otwór w szybie.
 7. Wszystkie okna i inne zewnętrzne otwory szklane w lokalach, w których znajduje się ubezpieczone mienie są w należytym stanie technicznym, właściwie osadzone i zamknięte.
 8. Wszystkie zewnętrzne otwory w lokalach znajdujących się na parterze lub w piwnicach, a także na wyższych kondygnacjach, do których jest dostęp z położonych nad nimi lub obok nich przybudówek, balkonów, tarasów i dachów, jak również zewnętrzne otwory na strychach i w piwnicach, przez które jest przejście do dalszych pomieszczeń są na całej powierzchni zabezpieczone kratami, roletami przeciwwłamaniowymi, żaluzjami lub szybami wzmocnionymi (co najmniej P-3) lub okiennicami zamykanymi co najmniej na jeden zamek wielozastawkowy lub kłódkę wielozastawkową .
 9. Kraty, rolety, żaluzje i okiennice są tak skonstruowane i tak założone, aby przedostanie się do wnętrza nie było możliwe bez uprzedniego ich uszkodzenia za pomocą narzędzi.
 10. Wymagania , o których mowa w ust.8 nie są obowiązkowe jeżeli istnieje stały dozór, przez który rozumie się strzeżenie budynku lub lokalu w którym znajduje się ubezpieczone mienie lub jeśli budynek lub lokal zaopatrzony jest w czynne i należycie konserwowane elektroniczne urządzenia wywołujące alarm.
 11. Drzwi, okna lub inne otwory w pomieszczeniach, które połączone są z pomieszczeniami nie należącymi do Przedsiębiorcy są zamurowane co najmniej na grubość jednej cegły albo zabezpieczone w jeden ze sposobów określonych w niniejszym paragrafie.
 12. Klucze do ubezpieczonego lokalu są przechowywane w sposób chroniący je przed kradzieżą i uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
 13. Wartości pieniężne w lokalach są przechowywane w schowkach (urządzeniach do przechowywania wartości ) . Schowki są trwale przymocowane do podłoża lub ściany pomieszczenia w którym się znajdują , za wyjątkiem kaset stalowych i schowków o ciężarze ? 300 kg.

  zabezpieczenie pojazdów na placach składowych oraz mienia na placach budowy/ montażu

 14. Pojazdy samochodowe stanowiące rzeczowe składniki majątku obrotowego lub mienie przyjęte w celu wykonania usługi przechowywane są na placach składowych/parkingach pod całodobowym dozorem, ogrodzonych parkanem z siatki drucianej lub murowanym, oświetlonych po zmroku.
 15. Brama wjazdowa zabezpieczona jest w sposób uniemożliwiający wyjazd pojazdem przez osobę nieuprawnioną lub w sposób niekontrolowany.
 16. Maszyny i sprzęt budowlano-montażowy przechowywany jest na ogrodzonych i oświetlonych w porze nocnej placach budowy-montażu pod dozorem.

  zabezpieczenie mienia na czas transportu ( nie dotyczy wartości pieniężnych)

 17. Środek transportu stanowiący własność lub znajdujący się w prawnym posiadaniu Przedsiębiorcy lub jego pracowników , którym przewożone jest ubezpieczone mienie musi posiadać co najmniej jedno zabezpieczenie przeciwkradzieżowe tj. alarm lub immobiliser lub blokadę skrzyni biegów itp. W czasie każdego postoju środek transportu musi być zamknięty, a wymienione powyżej zabezpieczenie włączone.

  zabezpieczenie danych

 18. Dane są archiwizowane na wymiennych nośnikach danych przez Przedsiębiorcę w odstępie czasu nie dłuższym niż raz na tydzień.


Ogólne zasady bezpieczeństwa

§ 31
 1. Przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, normalizacji i certyfikacji, o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz wykonywaniu nadzoru architektoniczno-budowlanego.
 2. Budynki, budowle, lokale, w których znajduje się ubezpieczane mienie powinny być należycie zabezpieczone tak, aby dostęp do mienia był maksymalnie utrudniony.
 3. Ściany, podłogi, sufity, dachy budynków i lokali, w których znajduje się ubezpieczone mienie, powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie lub wyważenie za pomocą prostych , ogólnie dostępnych narzędzi. .
 4. Wszystkie drzwi zewnętrzne prowadzące do lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie powinny być w należytym stanie technicznym oraz tak skonstruowane , osadzone i zamknięte aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez użycia siły lub narzędzi , a otwarcie bez użycia podrobionych lub dopasowanych kluczy.
 5. Przedsiębiorca powinien dbać o mienie oraz jego należyte zabezpieczenie, zapewnić osobom przebywającym w budynku, lokalu, na terenie na którym wykonywana jest działalność gospodarcza, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji, przygotować budynki, budowle, lokale, teren do prowadzenia akcji ratowniczej, monitorować sprawność urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej, stan techniczny budynków, budowli, maszyn, urządzeń i instalacji.


Lepsza ochrona - niższa składka

§ 32
 1. Sposób zabezpieczenia mienia ma wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej.
 2. Posiadanie poniżej określonych zabezpieczeń ponad minimum zabezpieczeń warunkujących przyjęcie przez Wartę mienia do ubezpieczenia określonych w § 30 stanowi podstawę dla uzyskania zniżki w składce z tytułu ubezpieczenia mienia w lokalu:
  1) zabezpieczenia przeciwpożarowe:
  a) instalacje sygnalizacyjno-alarmowe wywołujące alarm w miejscu monitorowanym całodobowo , z możliwością natychmiastowego powiadomienia Państwowej Straży Pożarnej, posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie p.poż.
  b) stałe/ półstałe urządzenia gaśnicze, np. tryskaczowe, zraszaczowe, pianowe, CO2,
  2) zabezpieczenia przeciwkradzieżowe :
  a) elektroniczne urządzenia wywołujące alarm w miejscu ubezpieczenia,
  b) elektroniczne urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe podłączone do systemu dyskretnego ostrzegania z włączeniem do akcji załóg patrolowo-interwencyjnych z czasem reakcji do 5 minut
 3. Zniżki o których mowa w ust. 2 pkt. 2 ) oraz ewentualne dodatkowe zniżki udzielone przez Wartę za zabezpieczenia nie mają zastosowania w przypadku, gdy zastępują zabezpieczenia okien, drzwi, i innych zewnętrznych otworów określonych w § 30 ust.5-9.


Konsekwencje niewłaściwej ochrony

§ 33
 1. Niezapewnienie przez Przedsiębiorcę ochrony mienia zgodnie z zasadami i sposobem , o których mowa w § 30 stanowi dla Warty podstawę do odmowy przyjęcia mienia do ubezpieczenia bądź odmowy wypłaty odszkodowania , jeżeli ubezpieczenie zostało zawarte na podstawie nieprawdziwych danych zwartych w oświadczeniu Przedsiębiorcy o spełnieniu minimum zabezpieczeń wymaganych przez Wartę, a brak zabezpieczeń miał wpływ na powstanie szkody, rozmiar szkody i ustalenie okoliczności jej powstania.
 2. W przypadku gdy udzielona została zniżka w składce za zastosowanie urządzeń zabezpieczających wymienionych w § 32, a urządzenia te nie zadziałały ze względu na niewłaściwą ich eksploatację i konserwację, Warta zmniejszy odszkodowanie o procent udzielonej zniżki.


§ 34


Niezależnie od informacji dotyczącej sposobu zabezpieczenia mienia podanej przez Przedsiębiorcę we wniosku o ubezpieczenie Warta zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia lustracji tj. sprawdzenia zabezpieczeń i sposobu przechowywania mienia lokali w których wykonywana jest przez Przedsiębiorcę działalność gospodarczą.


Rozdział IV - GDY PRZEDSIĘBIORCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ - ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Przedmiot ubezpieczenia - zakres podstawowy

§ 35


Odpowiedzialność cywilna deliktowa
 1. Warta udziela ochrony w zakresie odpowiedzialności cywilnej, jeżeli w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub posiadaniem mienia powstanie w okresie ubezpieczenia zdarzenie powodujące u osoby trzeciej szkodę rzeczową lub osobową, którą Przedsiębiorca jest zobowiązany naprawić na podstawie obowiązujących przepisów prawa .
 2. Ubezpieczenie obejmuje pozaumowną (deliktową) odpowiedzialność cywilną Przedsiębiorcy .
 3. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane wytwarzaniem, obróbką, składowaniem, transportem, dystrybucją lub handlem materiałami wybuchowymi, amunicją lub azbestem oraz posiadaniem lub prowadzeniem pojazdów mechanicznych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, maszyn samobieżnych oraz maszyn i urządzeń pływających lub latających.
 4. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody:
  1) spowodowane wprowadzeniem do obrotu wadliwego produktu,
  2) spowodowane powolnym działaniem temperatury, gazów, wód odpływowych, pary, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, wyciekania, wstrząsów, hałasu, zagrzybienia, osiadania gruntów poprzez zalanie stojącymi lub płynącymi wodami,
  3) wynikające z działania promieni jonizujących, laserowych, maserowych,
  4) poniesione przez pracowników Przedsiębiorcy oraz wyrządzone osobom bliskim Przedsiębiorcy,
  5) wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych,
  6) bezpośrednio lub pośrednio wynikłe z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody lub gruntu jakichkolwiek substancji,
  7) powstałe w wartościach pieniężnych , papierach wartościowych, dziełach sztuki, zbiorach kolekcjonerskich ,archiwalnych, dokumentach , planach,
  8) w mieniu:
  a) będącym własnością Przedsiębiorcy i znajdującym się w jego posiadaniu, na podstawie tytułu prawnego,
  b) nie będącym własnością Przedsiębiorcy i znajdującym się w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego użytkowanym przez Przedsiębiorcę do prowadzenia działalności gospodarczej lub przyjętym przez Przedsiębiorcę do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
  9) wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Przedsiębiorcę,
  10) powstałe wskutek nałożenia na Przedsiębiorcę grzywien, kar administracyjnych oraz innych kar o charakterze pieniężnym, w tym również odszkodowań o charakterze karnym,
  11) powstałe poza obszarem RP.


Przedmiot ubezpieczenia - zakres rozszerzony

§ 36


Odpowiedzialność cywilna pracodawcy
 1. Warta odpowiada za:
  1) szkody osobowe poniesione przez pracowników Przedsiębiorcy będące następstwem wypadku przy pracy, pomniejszone o wysokość świadczenia wypłaconego na podstawie Ustawy z (12 czerwca 1975 r) o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ,
  2) za szkody rzeczowe w mieniu pracowników będące następstwem wypadku przy pracy.
 2. Warta nie odpowiada za szkody powstałe w pojazdach mechanicznych posiadanych, użytkowanych lub prowadzonych przez pracowników Przedsiębiorcy.


Odpowiedzialność cywilna najemcy.

§ 37
 1. Warta odpowiada za zniszczenia lub uszkodzenia w okresie ubezpieczenia nieruchomości z których korzysta Przedsiębiorca na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej umowy nienazwanej o podobnym charakterze prowadząc działalność gospodarczą .
 2. Warta nie odpowiada za zużycie nieruchomości wynikające z normalnego sposobu jej użytkowania.


Odpowiedzialność cywilna za produkt

§ 38
 1. Warta odpowiada za szkody osobowe lub rzeczowe, wyrządzone w związku z wprowadzeniem przez Przedsiębiorcę do obrotu na obszarze RP w okresie ubezpieczenia produktów lub grupy produktów zgłoszonych we wniosku do ubezpieczenia.
 2. Warta nie odpowiada za :
  1) szkody spowodowane przez produkt zawierający materiały wybuchowe, azbest, formaldehyd,
  2) szkody spowodowane przez produkt niepełnowartościowy, wprowadzony do obrotu z informacją o wadzie,
  3) wyrządzone przez produkt zawierający krew, osocze, substancje krwiopochodne,
  4) szkody w samym produkcie,
  5) szkody objęte gwarancją lub rękojmią za wady,
  6) szkody związane z wycofaniem produktu niebezpiecznego z rynku,
  7) szkody spowodowane błędną lub niewłaściwą informacją lub brakiem informacji, o niebezpieczeństwie związanym z produktem,
  8) szkody wynikające z roszczeń skierowanych do producentów, dystrybutorów środków tytoniowych oraz plantatorów tytoniu w zakresie wszelkich szkód osobowych związanych z zażywaniem tytoniu,
  9) szkody wyrządzone przez produkty żywnościowe pochodzące z roślin i zwierząt zmodyfikowanych genetycznie.


Odpowiedzialność cywilna kontraktowa

§ 39
 1. Warta odpowiada za szkody osobowe, rzeczowe i/lub straty finansowe nie będące następstwem szkód osobowych lub rzeczowych, powstałe z niewykonania lub nienależytego wykonania w okresie ubezpieczenia zobowiązania wynikającego z umowy zawartej w ramach działalności wykonywanej i określonej w umowie ubezpieczenia przez Przedsiębiorcę .
 2. Warta nie odpowiada za szkody :
  1) powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej pracy lub usługi w użytkowanie odbiorcy,
  2) wynikłe z naruszenia lub nieprzestrzegania prawa zagranicznego,
  3) dochodzone przed sądami zagranicznymi,
  4) kary umowne.
 3. Ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej wynikającej z umów rozszerzających odpowiedzialność cywilną Przedsiębiorcy w stosunku do zakresu wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za rzeczywiste straty, które poszkodowany poniósł, nie obejmuje natomiast odpowiedzialności za utracone korzyści, jakie poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.


Odpowiedzialność cywilna z tytułu zanieczyszczenia środowiska substancjami szkodliwymi

§ 40
 1. Warta odpowiada za szkody osobowe lub rzeczowe spowodowane w okresie ubezpieczenia wydzieleniem, rozrzuceniem, uwolnieniem lub wydobywaniem się dymu, oparów, sadz, wyziewów , kwasów, zasad, trujących substancji chemicznych, płynów lub gazów, odpadów lub innych środków drażniących mogących powodować skażenie lub zanieczyszczenie do ziemi lub na jej powierzchnię, do atmosfery lub do jakiegokolwiek strumienia, rzeki, kanału czy zbiornika wodnego pod warunkiem , że :
  1) przyczyna wydzielenia, rozrzucenia, uwolnienia lub wydobywania się ww. substancji miała charakter nagły, niespodziewany, niezależny od woli Przedsiębiorcy, nie mogła być spodziewana i przewidywana,
  2) wydzielenie, rozrzucenie, uwolnienie lub wydobywanie się miało miejsce w okresie ubezpieczenia, zostało w sposób pewny, nie budzący wątpliwości stwierdzone przez Przedsiębiorcę lub osoby trzecie w ciągu 72 godzin od momentu rozpoczęcia się tych procesów,
  3) szkoda osobowa lub rzeczowa ujawniła się w ciągu 72 godzin od momentu rozpoczęcia się ww. procesów,
  4) wszelkie roszczenia wynikające z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi substancjami zostały zgłoszone do Warty niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od rozpoczęcia ww. procesów.
 2. Pojęcie "uwolnienie" obejmuje, lecz nie ogranicza się do następujących zjawisk : rozlanie, wyciek, wypompowanie, wylanie, emisja, opróżnienie, wtłoczenie, wyrzucenie lub usunięcie.


Przedmiot ubezpieczenia - zakres podstawowy

Odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego w ruchu krajowym

§ 41
 1. Warta ubezpiecza odpowiedzialność cywilną Przedsiębiorcy prowadzącego zarobkową działalność przewozową za szkody rzeczowe powstałe w przesyłce w okresie ubezpieczenia w czasie między przyjęciem jej do przewozu a wydaniem w miejscu przeznaczenia.
 2. Działalność przewozowa Przedsiębiorcy powinna być zarejestrowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a przewozy przesyłek powinny być dokonywane zgodnie z treścią umowy przewozu oraz postanowieniami ustawy Prawo przewozowe, na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów przewozowych wystawionych na Przedsiębiorcę.
 3. Przez list przewozowy lub inny dokument przewozowy rozumie się dokument wystawiony zgodnie z ustawą Prawo przewozowe, zawierający następujące dane:
  1) nazwisko lub nazwę i adres nadawcy i odbiorcy przesyłki,
  2) nazwisko lub nazwę i adres przewoźnika,
  3) miejsce przeznaczenia przesyłki (dokładny adres),
  4) miejsce i datę załadowania przesyłki,
  5) określenie rodzaju i gatunku przewożonego towaru, jego masy, liczby sztuk oraz sposobu opakowania i oznaczenia,
 4. Warta odpowiada za szkody rzeczowe powstałe w przesyłce w czasie między przyjęciem jej do przewozu a wydaniem w miejscu przeznaczenia, w tym również za szkody rzeczowe powstałe wskutek rabunku.
 5. Warta nie odpowiada za szkody:
  1) powstałe wskutek wady ukrytej towaru lub jego właściwości naturalnych,
  2) powstałe wskutek siły wyższej rozumianej jako działania sił przyrody,
  3) polegające na braku miary, wagi lub objętości - w granicach obowiązujących norm ubytku naturalnego, ustalonego zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przyjętymi zwyczajami,
  4) powstałe z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, za które Przedsiębiorca nie ponosi winy,
  5) spowodowane przez osoby, za które Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność lub które działają na zlecenie Przedsiębiorcy, w jego imieniu lub na jego rzecz będące po użyciu alkoholu, narkotyków lub innych podobnie działających środków,
  6) powstałe w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dziełach sztuki, zbiorach kolekcjonerskich wszelkiego rodzaju, zbiorach archiwalnych, w przesyłkach pocztowych, kurierskich lub mieniu przesiedlenia,
  7) powstałe wskutek przekroczenia dopuszczalnej ładowności, niewłaściwego załadowania lub rozmieszczenia towaru na środku transportu przez nadawcę,
  8) powstałe wskutek użycia pojazdu nie przystosowanego do przewozu danego rodzaju towaru, niesprawnego technicznie lub prowadzonego przez osobę nieuprawnioną,
  9) powstałe wskutek nieterminowego podstawienia pojazdu pod załadunek, w wyniku niewykonania polecenia zmiany umowy przewozu lub powstałe wskutek wydania towaru osobie nieuprawnionej,
  10) powstałe wskutek opóźnienia w przewozie,
 6. Wysokość szkody ustalana jest na podstawie przepisów Prawa przewozowego. Jeżeli pozostałości po uszkodzonym towarze mogą być przeznaczone do dalszego użytku, przeróbki lub sprzedaży, wysokość szkody zostanie pomniejszona o ich wartość.
  Co powinien zrobić kierowca, za którego odpowiedzialność ponosi Przedsiębiorca
 7. Obowiązki kierowcy w związku z dokonywaniem przewozu przesyłek przedstawione są w ust.8-12. Jeżeli którykolwiek z obowiązków nie zostanie dopełniony i będzie to miało wpływ na powstanie szkody, ustalenie okoliczności jej powstania, rozmiaru szkody, Warta może odmówić wypłaty odszkodowania lub je odpowiednio zmniejszyć.
 8. Przyjmując przesyłkę do przewozu kierowca powinien sprawdzić dane z listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego dotyczące ilości, wagi, cech i numerów przesyłki oraz jej widocznego stanu i opakowania oraz sprawdzić prawidłowość rozmieszczenia i zamocowania przesyłki na środku transportu.
 9. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między stanem rzeczywistym a treścią listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego, a także w przypadku braku możliwości dokonania czynności sprawdzających, kierowca powinien wpisać swoje zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem na wszystkich kopiach listu przewozowego lub innego dokumentu przewozowego.
 10. Kierowca powinien ze szczególną starannością zabezpieczyć pojazd wraz z przesyłką przed kradzieżą z włamaniem. W czasie postoju kierowca zobowiązany jest pozostawić pojazd wraz z przesyłką na parkingu strzeżonym, a jeśli jest to niemożliwe - w miejscu zapewniającym maksimum bezpieczeństwa tj. na terenie trwale ogrodzonym, zamkniętym, dozorowanym oraz oświetlonym lub na znajdujących się na trasie przewozu parkingach przy motelu, hotelu, całodobowej stacji benzynowej lub urzędzie celnym.
 11. Postoje środka transportu przewożącego towary takie jak sprzęt elektroniczny, alkohol, (z wyłączeniem piwa), wyroby tytoniowe lub nowe samochody muszą odbywać się na parkingu strzeżonym lub na terenie trwale ogrodzonym, zamkniętym, dozorowanym i oświetlonym.
 12. Opuszczając samochód, kierowca powinien zabrać dokumenty przewozowe z samochodu, zamknąć pojazd i uruchomić zamontowane w nim zabezpieczenia przeciwkradzieżowe.


Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej

§ 42
 1. Przedsiębiorca wybiera sumę ubezpieczenia spośród sum zaproponowanych przez Wartę w Tabeli Nr 4.


Tabela Nr 4 - Sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej
Przedmiot ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia i suma ubezpieczenia
Podstawowy Rozszerzony
  Suma ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia   Suma ubezpieczenia w ramach sumy ubezpieczenia OC deliktowej
Odpowiedzialność cywilna (OC) OC deliktowa 10.000 PLN ˇ OC pracodawcy
ˇ OC najemcy
ˇ OC za produkt
ˇ OC kontraktowa
ˇ OC z tytułu zanieczyszczenia środowiska substancjami szkodliwymi
20.000 PLN
40.000 PLN
100.000 PLN
200.000 PLN
400.000 PLN
600.000 PLN
OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym 10.000 PLN  
20.000 PLN
40.000 PLN
100.000 PLN


 1. Dla podstawowych zakresów ubezpieczenia : Przedsiębiorca wybiera sumy ubezpieczenia na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w oparciu o przewidywaną wysokość szkód w okresie ubezpieczenia. Sumy te stanowią górną granicę odpowiedzialności Warty za wszystkie szkody w ramach ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
 2. Dla zakresu rozszerzonego ubezpieczenia : Przedsiębiorca nie wybiera sumy ubezpieczenia - odpowiedzialność Warty w ramach zakresu rozszerzonego (OC pracodawcy, OC najemcy, OC za produkt, OC kontraktowa, OC z tytułu zanieczyszczenia środowiska substancjami szkodliwymi ) mieści się w tej samej sumie ubezpieczenia, którą wskazał uprzednio dla OC deliktowej (zakres podstawowy), z zastrzeżeniem , że odpowiedzialność Warty na wszystkie zdarzenia w ramach OC kontraktowej nie jest wyższa niż 40.000 złotych. Zatem górną granicą odpowiedzialności Warty za wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w ramach OC deliktowej i wszystkich wskazanych rodzajów odpowiedzialności cywilnej jest suma ubezpieczenia OC deliktowej. Tak więc decydując się na określoną sumę ubezpieczenia w zakresie podstawowym Przedsiębiorca ocenia przewidywana wysokość szkód łącznie z zakresu podstawowego i rozszerzonego.


Szkoda w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej a wysokość odszkodowania

§ 43
 1. Odszkodowanie wypłacane jest na podstawie uznania, ugody lub prawomocnego orzeczenia sądowego.
 2. Każda wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia w zakresie podstawowym .
 3. Od wyliczonej kwoty należnego odszkodowania za szkody rzeczowe potrąca się kwotę franszyzy redukcyjnej , która wynosi równowartość w złotych według średniego kursu NBP z dnia powstania szkody 100 EURO, o ile nie została ona wykupiona przez Przedsiębiorcę za dodatkową składką. Franszyzy nie stosuje się do szkód osobowych.Rozdział V - UBEZPIECZENIE OKREŚLONYCH KOSZTÓW PONOSZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ


Dodatkowe koszty działalności

§ 44
 1. WARTA może ubezpieczyć dodatkowe koszty działalności, które zostaną poniesione przez Przedsiębiorcę w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej spowodowanej szkodą w mieniu powstałą wskutek ognia, powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych, za którą Warta przyjęła odpowiedzialność.
 2. Przez koszty dodatkowe należy rozumieć koszty, które mają bezpośredni związek z powstałą szkodą i poniesione zostaną w celu kontynuowania działalności gospodarczej, takie jak :
  1) koszty związane z koniecznością czasowego użytkowania obcych pomieszczeń, maszyn lub urządzeń,
  2) koszty przeniesienia / transportu maszyn i urządzeń , surowców, towarów itp. do nowych pomieszczeń,
  3) dodatkowe koszty pracy (godziny nadliczbowe i dodatki za pracę w nocy),
  4) koszty poinformowania klientów i kooperantów o zmianach w prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. Warta pokrywa poniesione przez Przedsiębiorcę udokumentowane fakturami dodatkowe koszty powstałe w okresie niezbędnym do przywrócenia stanu technicznego sprzed powstania szkody , nie dłuższym niż 3 miesięcy. Przez przywrócenie stanu technicznego przed dniem powstania szkody należy rozumieć dysponowanie takimi samymi lub podobnymi budynkami, lokalami o zbliżonym standardzie oraz maszynami i urządzeniami jak przed powstaniem szkody.
 4. Warta nie ubezpiecza kosztów, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą np. pochodzących z inwestycji, handlu nieruchomościami, operacji giełdowych na giełdzie towarowej, papierów wartościowych, energii. handlu nieruchomościami.
 5. Warta nie odpowiada za dodatkowe koszty, jeżeli szkoda w mieniu powstała poza miejscem ubezpieczenia wskazanym we wniosku lub w czasie innym niż okres ubezpieczenia kosztów dodatkowych.
 6. Warta nie odpowiada również za poniesione dodatkowe koszty, jeżeli są one związane z decyzją właściwych organów państwowych i samorządowych, które uniemożliwiają lub opóźniają dalsze prowadzenie działalności gospodarczej ubezpieczającego, wynikają z braku środków kapitałowych, niezbędnych do odtworzenia zniszczonego mienia.


Koszty wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego

§ 45
 1. Warta może ubezpieczyć koszty wycofania z obrotu produktu lub grupy produktów, które zostały wprowadzone do obrotu na obszarze RP w okresie ubezpieczenia, a które zostały uznane przez organ nadzoru za niebezpieczne.
 2. Produkt niebezpieczny - to produkt uznany przez organ nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów) na podstawie przepisów obowiązującego prawa za niebezpieczny ze względu na to, iż w zwykłych lub innych dających się rozsądnie przewidzieć warunkach jego używania, włączając czas korzystania z produktu, stwarza zagrożenie dla konsumentów, nie uwzględniając wysokiego poziomu wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa życia i zdrowa ludzkiego, wprowadzony do obrotu przez producenta, zgodnie z zakresem prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
 3. Kosztami wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego są :
  1) koszty badań zlecone przez organ nadzoru w celu określenia zagrożeń związanych z produktem,
  2) koszty podania do publicznej wiadomości ostrzeżeń o produkcie,
  3) koszty dotarcia do osób faktycznie władających produktem, jeśli zostaną podjęte działania zmierzające do wycofania i / lub odkupienia produktu,
  4) koszty zniszczenia produktu, jeśli jest to jedyny środek usunięcia zagrożeń związanych z produktem.
 4. W ramach ubezpieczenia kosztów wycofania produktu niebezpiecznego Warta nie odpowiada za szkody:
  1) spowodowane błędną lub nie zawierającą wszystkich danych, istotnych dla charakterystyki produktu i oceny stwarzanych przez niego zagrożeń, informacją o produkcie,
  2) spowodowane naruszeniem przez Przedsiębiorcę zasad kontroli jakości,
  3) spowodowane umyślnym wprowadzeniem przez Przedsiębiorcę do obrotu produktu niebezpiecznego,
  4) spowodowane użyciem przez Przedsiębiorcę do produkcji materiałów lub komponentów, których użycie jest prawnie zakazane,
  5) spowodowane wprowadzeniem przez Przedsiębiorcę do obrotu produktu, którego termin przydatności do użytku minął,
  6) spowodowane niedostosowaniem się przez Przedsiębiorcę do żądań i decyzji organu nadzoru,
  7) z tytułu nałożenia na Przedsiębiorcę kar pieniężnych lub innych kar, grzywien sądowych lub administracyjnych,
  8) spowodowane świadomym niszczeniem produktu, w tym także wprowadzeniem przez Przedsiębiorcę, jego przedstawicieli i pracowników, do produktu substancji trujących, powodujących jego skażenie.


Suma ubezpieczenia w ubezpieczeniu kosztów

§ 46
 1. Sumę ubezpieczenia wybiera Przedsiębiorca, odrębnie dla każdego rodzaju kosztów, zgodnie z Tabelą Nr 5.


Tabela Nr 5
Suma ubezpieczeniana wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia Rodzaj kosztów
10.000 PLN Koszty wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego Dodatkowe koszty działalności
20.000 PLN
40.000 PLN


 1. Sumy ubezpieczenia ustalone dla danego rodzaju kosztów stanowią górną granicę odpowiedzialności Warty za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia w odniesieniu do każdego rodzaju kosztów.


Szkoda w ubezpieczeniu kosztów a wysokość odszkodowania
§ 47
 1. W odniesieniu do kosztów dodatkowych:
  1) Za wysokość szkody przyjmuje się udokumentowane koszty dodatkowe o których mowa w § 44 ust.2, które Przedsiębiorca faktycznie poniósł,
  2) Odszkodowanie nie obejmuje wydatków poniesionych w związku z ustaleniem, usunięciem szkody , wydatków poniesionych na zakup nowego mienia, kosztów związanych z ograniczeniem zatrudnienia.
 2. 2. W odniesieniu do kosztów wycofania z obrotu produktu niebezpiecznego za wysokość szkody przyjmuje się poniesione przez Przedsiębiorcę wydatki związane z wycofaniem z obrotu produktu niebezpiecznego w zakresie ustalonym w § 45 ust.3.
 3. 3. Od kwoty wyliczonego odszkodowania potrąca się wysokość franszyzy redukcyjnej , która wynosi równowartość w złotych według średniego kursu NBP z dnia powstania szkody 100 EURO , o ile nie została ona wykupiona przez Przedsiębiorcę za dodatkową składką. 4. Rozdział VI - POSTANOWIENIA OGÓLNE


  Jak zawierana jest umowa ubezpieczenia

  § 48
  1. Umowę ubezpieczenia zawiera się na podstawie wniosku wypełnionego przez Przedsiębiorcę , w którym określa on przedmiot ubezpieczenia, miejsce ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia , sumę ubezpieczenia , okres ubezpieczenia oraz wpisuje dane niezbędne do oceny ryzyka i wyliczenia składki .
  2. Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych danych lub zawiera błędy Warta zwróci Przedsiębiorcy wniosek prosząc o jego uzupełnienie bądź poprawienie.
  3. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdzone zostaje polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku o ubezpieczenie , zawierającego wszystkie niezbędne dane .


  Od kiedy i jak długo działa ubezpieczenie

  § 49
  1. Jeżeli nie umówiono się inaczej , ubezpieczenie, a zatem i odpowiedzialność Warty rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia i opłaceniu składki ( w całości lub jej pierwszej raty).
  2. Jeżeli nie umówiono się inaczej umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy, zwany okresem ubezpieczenia.
  3. Odpowiedzialność Warty kończy się:
   1) z upływem okresu ubezpieczenia,
   2) z chwilą odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub rozwiązania umowy ubezpieczenia, o których mowa poniżej,
   3) po wypłacie odszkodowania, jeżeli wypłacone odszkodowanie było równe sumie ubezpieczenia.
  4. Umowa może zostać rozwiązana przez Przedsiębiorcę lub Wartę w drodze pisemnego jednomiesięcznego wypowiedzenia, w przypadku wypłaty odszkodowania lub doręczenia przez Wartę odmowy wypłaty odszkodowania.
  5. Przedsiębiorca może odstąpić od umowy ubezpieczenia :
   1) w okresie 30 dni od zawarcia umowy, jeżeli jest to osoba fizyczna,
   2) w okresie 7 dni od zawarcia umowy, jeżeli jest to osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy należy potwierdzić powyższy fakt pisemnie oraz zwrócić oryginał dokumentu ubezpieczenia.
  7. Jeżeli umówiono się, że Warta ponosi odpowiedzialność przed zapłaceniem składki (w całości lub oznaczonych ratach), a składka lub jej pierwsza rata nie została opłacona w terminie Warta może rozwiązać umowę ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym pisemnie Przedsiębiorcę oraz zobowiązać go do opłacenia składki za okres ubezpieczenia jaki upłynął do momentu rozwiązania umowy.
  8. Umowa ubezpieczenia może być również rozwiązana z dniem zawieszenia lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorcę lub utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania transportu drogowego.
  9. Umowa ubezpieczenia może być rozwiązana przez Wartę poprzez odstąpienie ze skutkiem natychmiastowym od umowy w razie stwierdzenia rażącego niedbalstwa w zabezpieczeniu mienia zgłoszonego do ubezpieczenia lub ujawnienia okoliczności, które pociągają za sobą takie zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody, że Warta nie zawarłaby umowy, gdyby o tych okolicznościach wiedziała wcześniej.
  10. Warta zwróci składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia, o ile w okresie objętym ochroną nie wypłacone zostało odszkodowanie lub Warta nie jest zobowiązana do wypłacenia odszkodowania potrącając jednocześnie koszty manipulacyjne w wysokości 20% zwracanej składki , nie mniej jednak niż równowartość 10 EURO wg kursu średniego NBP z dnia rozwiązania umowy ubezpieczenia.
  11. Koszty manipulacyjne nie zostaną potrącone jeżeli umowa ubezpieczenia została rozwiązana przez Wartę.


  Jak ustalana jest składka

  § 50
  1. Składka za ubezpieczenie ustalana jest w oparciu o sumy ubezpieczenia określone przez Przedsiębiorcę, z uwzględnieniem zakresu ubezpieczenia i miejsca ubezpieczenia.
  2. Kwota składki oraz termin jej opłacenia określone są w polisie lub w dokumencie potwierdzającym zawarcie umowy .
  3. Jeżeli płatność składki rozłożona została na raty, to w przypadku zajścia zdarzenia powodującego wypłatę odszkodowania Przedsiębiorca może zostać przez Wartę zobowiązany do natychmiastowej zapłaty pozostałych rat składki.


  Co powinien zrobić Przedsiębiorca przed i po powstaniu szkody

  § 51
  1. Przedsiębiorca powinien poinformować Wartę o każdej zmianie okoliczności istotnych do oceny ryzyka, powstałych w czasie trwania umowy ubezpieczenia, mających wpływ na ocenę przyjętego ubezpieczenia, zwiększenie prawdopodobieństwa powstania szkody lub zwiększenia jej rozmiarów

   Postępowanie w sytuacji zagrożenia

  2. W przypadku zagrożenia powstania szkody należy użyć wszelkich dostępnych środków w celu zabezpieczenia zagrożonego mienia, a w przypadku powstania szkody dążyć do zmniejszenia jej skutków samodzielnie lub z pomocą powołanych do tego służb.
  3. Koszty poniesione w związku z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przed szkodą oraz jego ratunkiem pokrywa Warta. Ponadto Warta pokrywa również koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie z wyjątkiem kosztów powstałych na skutek zdarzeń transportowych oraz w związku z odpowiedzialnością cywilną przewoźnika drogowego.
  4. Warunki na jakich Warta pokrywa koszty, o których mowa w ust.3 określone zostały w § 54 ust.2.

   Zawiadomienia

  5. Szkodę można zgłosić telefonicznie, jednak później należy potwierdzić zgłoszenie pisemnie. Przyjęcie zgłoszenia szkody zostanie również potwierdzone przez Wartę pisemnie.
  6. Jeżeli szkoda powstała w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku niezbędne jest jak najszybsze powiadomienie najbliższej jednostki Policji. Termin zawiadomienia Policji o zajściu zdarzenia lub uzyskania o nim informacji nie powinien przekraczać :
   a) 24 godzin w odniesieniu do mienia w lokalizacji lub poza nią,
   b) 12 godzin w odniesieniu do mienia w transporcie.
  7. O powstaniu szkody należy jak najszybciej zawiadomić Wartę, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia jej powstania lub od dnia uzyskania o niej informacji.

   Postępowanie po powstaniu szkody i jej zgłoszeniu

  8. Przedsiębiorca nie powinien zmieniać stanu spowodowanego zdarzeniem przed podjęciem przez Wartę czynności likwidacyjnych (nie dłużej jednak niż przez 3 dni robocze od powiadomienia Warty), chyba że zmiany te były niezbędne dla zabezpieczenia mienia przed powiększeniem się szkody.
  9. Jeżeli Przedsiębiorca dowiedział się o wypadku, który może spowodować wystąpienie osoby trzeciej z roszczeniem o odszkodowanie z tytułu poniesionej straty lub powstałej szkody należy:
   1) starać się o ustalenie świadków wypadku i sporządzić protokolarne ustalenie okoliczności jego powstania, a jeżeli to nie Przedsiębiorca jest sprawcą szkody, starać się o ustalenie i wskazanie sprawcy,
   2) powiadomić o wypadku w ciągu 14 dni Wartę oraz przesłać posiadane dokumenty dotyczące okoliczności wypadku i rozmiaru szkody,
   3) natychmiast powiadomić Wartę jeżeli przeciwko sprawcy szkody wszczęto postępowanie karne lub karno-administracyjne, albo jeżeli poszkodowany wystąpi z roszczeniem o odszkodowanie na drogę sądową. Na wezwanie Warty Przedsiębiorca powinien udzielić pełnomocnictwa procesowego wskazanemu pełnomocnikowi,
   4) uzyskać zgodę Warty na uznanie lub zaspokojenie roszczeń osoby poszkodowanej.
  10. W przypadku szkody w mieniu powstałej w transporcie należy zażądać od przewoźnika lub spedytora sporządzenia protokołu o stanie przesyłki oraz wziąć udział w jego sporządzaniu, a w razie odmowy sporządzenia takiego protokołu przez przewoźnika lub spedytora albo w razie przewozu mienia transportem własnym- sporządzić komisyjny protokół szkody uwzględniający wszystkie istotne dla sprawy okoliczności i dowody.
  11. Ponadto należy :
   1) zezwolić Warcie na dokonanie wstępnych czynności niezbędnych dla ustalenia okoliczności powstania szkody i wysokości odszkodowania, jak również udzielić potrzebnych wyjaśnień oraz przedstawić dowody, w tym księgowe, o które wnosi Warta . Niektóre czynności nie wymagają udziału Przedsiębiorcy i są prowadzone przez Wartę samodzielnie.
   2) sporządzić udokumentowane obliczenie poniesionych strat,
   3) przedłożyć dokumenty niezbędne do rozpatrzenia roszczenia wskazane przez Wartę, w możliwie najkrótszym terminie,
   4) dostarczyć postanowienie o umorzeniu postępowania przez prokuratora, prowadzonego w związku ze szkodą, bądź odpis wyroku sądowego niezwłocznie po ich otrzymaniu.
  12. W przypadku nie wywiązywania się przez Przedsiębiorcę z obowiązków wymienionych w ust.1-11 jeżeli miało to wpływ na powstanie szkody, rozmiar szkody, ustalenie okoliczności jej powstania , bądź też ustalenie wysokości odszkodowania. Warta może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub całości.


  Co wpływa na wysokość odszkodowania

  § 52
  1. Warta wypłaca odszkodowanie pomniejszone o wysokość franszyzy , o ile nie została ona wykupiona przez Przedsiębiorcę za dodatkową składką.
  2. Wysokość franszyzy wynosi równowartość w złotych wg średniego kursu NBP z dnia powstania szkody 100 EURO ,z wyjątkiem ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i uszkodzenia oraz towarów od zepsucia wskutek rozmrożenia dla których wynosi 10 EURO.
  3. W przypadku jednego zdarzenia powodującego szkody w kilku przedmiotach ubezpieczenia (mienie, OC, koszty) stosuje się oddzielne franszyzy dla tych przedmiotów ubezpieczenia. Jeżeli w ubezpieczeniu mienia w wyniku jednego zdarzenia powstanie szkoda z kilku rodzajów ubezpieczeń odszkodowanie zostaje pomniejszone o wysokość najwyższej franszyzy.


  Kiedy wypłacane jest odszkodowanie

  § 53
  1. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody, pod warunkiem otrzymania od Przedsiębiorcy- w ciągu 14 od daty zgłoszenia, udokumentowanego obliczenia poniesionych strat.
  2. Jeżeli w terminie ustalonym w ust.1 nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności niezbędnych dla ustalenia odpowiedzialności Warty albo wysokości odszkodowania , odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 14 dni od ich wyjaśnienia .
  3. Bezsporna część odszkodowania wypłacana jest w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o szkodzie.


  Jakie koszty Warta dodatkowo uwzględnia w odszkodowaniu

  §54
  1. W ramach zadeklarowanej przez Przedsiębiorcę we wniosku ubezpieczeniowym sumy ubezpieczenia dla mienia i odpowiedzialności cywilnej Warta pokrywa - bez opłacania dodatkowej składki - udokumentowane i ekonomicznie uzasadnione, poniesione przez Przedsiębiorcę:
   1) koszty wynagrodzenia rzeczoznawców powołanych przez lub za zgodą Warty w celu ustalenia okoliczności i rozmiaru szkody,
   2) koszty zabezpieczenia zagrożonego mienia przed szkodą,
   3) koszty związane z ratowaniem dotkniętego szkodą mienia,
   4) koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, z wyjątkiem szkód powstałych w ramach zdarzeń transportowych i odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego,
   5) koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych w sporze cywilnym prowadzonym zgodnie z zaleceniami Warty,
   6) koszty obrony, jeżeli przeciwko Przedsiębiorcy jako sprawcy szkody, zostanie wszczęte postępowanie karne, a Warta wyraziła zgodę na pokrycie takich kosztów.
  2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3), Warta pokrywa w całości, o ile mieszczą się one wraz z odszkodowaniem w granicach sumy ubezpieczenia a koszty wymienione w ust.1 pkt 4) do wysokości 10% wartości szkody.
  3. Jeżeli koszty , o których mowa w ust.1, pkt. 2), 3), 4) dotyczą mienia ubezpieczonego i nie ubezpieczonego, Warta pokryje je w takiej proporcji do ogólnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorcę, w jakiej wartość mienia ubezpieczonego pozostaje do wartości całego mienia. W przypadku, gdy ustalenie tych wartości jest niemożliwe, Warta pokryje 50% poniesionych kosztów.
  4. W uzasadnionych okolicznościami przypadkach Warta może pokryć koszty wymienione w ust.1 pkt 4), naliczone wg stawek za pracę w godzinach nadliczbowych lub dniach ustawowo wolnych od pracy, a także koszty ekspresowego sprowadzenia części zamiennych lub maszyn.


  Jak postępować, gdy szkodę w mieniu spowodował ktoś inny

  § 55
  1. Powstanie szkody w mieniu, za którą odpowiedzialność ponosi osoba trzecia nie zwalnia Warty od wypłaty odszkodowania zgodnie z warunkami OWU.
  2. Z dniem wypłaty odszkodowania roszczenie Przedsiębiorcy do osoby trzeciej przechodzi na Wartę do wysokości wypłaconego odszkodowania (tzw. roszczenie regresowe).
  3. Jeżeli odszkodowanie wypłacone przez Wartę tylko częściowo pokryło szkodę, Przedsiębiorcy przysługuje pierwszeństwo w zaspokojeniu pozostałej części roszczeń przed roszczeniami regresowymi Warty.
  4. Przedsiębiorca ma obowiązek umożliwić Warcie dochodzenie roszczeń regresowych poprzez dostarczenie informacji i dokumentów niezbędnych do skutecznego dochodzenia tych roszczeń.


  Jak korespondować z Wartą

  § 56
  1. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z umową ubezpieczenia należy składać na piśmie za pokwitowaniem przyjęcia lub przesyłać listem poleconym na adres Oddziału Warty, który zawarł umowę ubezpieczenia.
  2. Jeżeli Przedsiębiorca zmienił adres siedziby i nie zawiadomił o tym Warty, skierowane do ostatniej znanej siedziby Przedsiębiorcy pismo Warty wywiera skutki prawne od chwili, w której by doszło, gdyby adres nie został zmieniony.


  Co należy wiedzieć o przepisach prawnych

  § 57
  1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszych OWU mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o działalności gospodarczej, Prawo o działalności gospodarczej oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  Rozdział VII - OFERTA SPECJALNA - "PACZKA "


  § 58


  Co to jest "paczka" .
  1. Oferta specjalna to gotowy zestaw ryzyk charakterystycznych dla prowadzonej przez Przedsiębiorcę działalności (branży).
  2. Przedsiębiorca wybiera określoną "paczkę" zgodnie z potrzebami i branżą , w której wykonuje działalność .
  3. Elementy ubezpieczenia w ramach "paczki", takie jak przedmiot, suma, miejsce i zakres ubezpieczenia są ustalone dla poszczególnych paczek i nie podlegają wyborowi przez Przedsiębiorcę i zostały określone w Szczególnych warunkach ubezpieczenia dla poszczególnych branż.
  4. Postanowienia dotyczące przedmiotu ubezpieczenia, zakresu ubezpieczenia, sum ubezpieczenia oraz limitów odpowiedzialności dla określonej branży określone są w Szczególnych warunkach ubezpieczenia .

   Kto może skorzystać z "paczki"

  5. "Paczka" adresowana jest do tych Przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w jednej lokalizacji i chcą skorzystać z uproszczonej formy ubezpieczenia oraz zatrudniają do 5 pracowników.
  6. Warta oferuje "paczkę" Przedsiębiorcom wykonującym działalność w następujących branżach:
   1) produkcyjnej,
   2) usługowej,
   3) transportowej tj. przewoźnicy,
   4) budowlanej,
   5) handlowej.
   Warianty "paczki" :

  7. "Paczka" może występować w dwóch wariantach dla każdej z branż wymienionych powyżej:
   • STANDARD
   • STANDARD PLUS
  8. "Paczka STANDARD" zawiera ubezpieczenia : mienia od ognia , powodzi, zalania i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem i rabunku, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia.
  9. "Paczka STANDARD PLUS" oprócz ubezpieczeń określonych w wariancie STANDARD obejmuje dodatkowe ubezpieczenia oferowane dla branży w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej.

   Kilka zasad dotyczących "paczki"

   Suma ubezpieczenia

  10. Sumy ubezpieczenia określone są oddzielnie dla mienia i odpowiedzialności cywilnej i stanowią odpowiednio górną granicę odpowiedzialności Warty za wszystkie szkody powstałe w okresie ubezpieczenia oddzielnie w ramach ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
  11. Dodatkowo w "paczce" określono limity odpowiedzialności na wszystkie szkody w ramach poszczególnych ubezpieczeń oferowanych w "paczce", które stanowią górną granicę odpowiedzialności Warty za wszystkie szkody powstałe w ramach tych rodzajów ubezpieczeń.

   Okres ubezpieczenia i składka

  12. W ramach "paczki" ubezpieczenie zawierane jest na okres 1 roku.
  13. Składka została ustalona przez Wartę w określonej kwocie w zależności od rodzaju "paczki"(standard, standard plus)w poszczególnych branżach.

   Wysokość szkody- odszkodowanie

  14. Warta nie stosuje proporcjonalnego zmniejszenia odszkodowania, o którym mowa w § 27 ust.5 pkt.3)w przypadku zbyt niskiej sumy ubezpieczenia w stosunku do wartości mienia.
  15. Wysokość szkody ustala się zgodnie z zasadami określonymi w § 29 z tym, że dla mienia z grupy I tak jak dla mienia ubezpieczanego według wartości rzeczywistej.
  16. Odszkodowanie wypłacane jest do wysokości sumy ubezpieczenia określonej na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia , odpowiednio dla mienia i odpowiedzialności cywilnej , z zastrzeżeniem zachowania limitów odpowiedzialności dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.
  17. Wypłata odszkodowania powoduje zmniejszenie sumy ubezpieczenia określonej na wszystkie szkody w okresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej , oraz jednocześnie odpowiednich limitów odpowiedzialności.
  18. Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie stosuje się franszyzy.

   Doubezpieczenie

  19. Przedsiębiorca może po szkodzie doubezpieczyć mienie i odpowiedzialność cywilną do wysokości sum ubezpieczenia określonych w ramach "paczki" dla tych przedmiotów ubezpieczenia.  Rozdział VIII- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  § 59
  1. Za zgodą obu stron do umowy ubezpieczenia mogą być wprowadzone postanowienia odmienne od ustalonych w niniejszych OWU.
  2. Spory wynikłe z umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie niniejszych OWU będą rozpatrywane przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Przedsiębiorcy.
  3. Niniejsze OWU wchodzą w życie z dniem 15 października 2001r i mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 15 października 2001 r.